Fakultet za Arhitekturu

Студијски програм Основних академских студија  наставним садржајем и применом савремених метода едукације ствара и образује високо стручни кадар који ће стечена знања применити у свим областима стваралаштва из домена архитектуре, урбанизма, грађења и дизајна. У том смислу, настава првог степена образовања архитеката конципирана је тако да обухвата наставу из поља техничко-технолошких наука, друштвено хуманистичких наука и поља уметности, чиме се обезбеђује фундаментална основа за даље професионално и научно усавршавање полазника.

Исход процеса учења је стицање основних квалификација архитеката које омогућавају наставак студија на мастер академским студијама архитектуре у земљи и иностранству који имају слично структуриране студијске програме и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који у складу са стеченом знањима и вештинама. Завршетак основних академских студија омогућава запошљавање дипломираних студената у статусу сарадника у низу занимања из области архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија.

Настава се изводи кроз предавања, вежбе, консултације, израду семинарских радова и практичан рад студената а према наставном плану и садржају појединих предмета. На предавањима се, уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава, излаже предвиђено градиво, али се том приликом студентима указује и на истраживачке трендове у дотичној области. На вежбама, које прате предавања, студенти се кроз рад на конкретним пројектним задацима, или истраживачким темама баве предметном облашћу, долазећи тако у најнепосреднији контакт са материјом која се излаже. Вежбе могу да буду аудиторне, лабораторијске, рачунарске или рачунске. Вежбе из основних предмета које се директно баве проблемима архитектонског и урбанистичког пројектовања имају консултатитиван карактер и темеље се на личном контакту предавача и студента.

У зависности од карактера вежби се одређује величина групе. Уколико је за организацију наставе неопходан појединачни контакт наставника и студената, онда су вежбе организоване у малим групама, са значајним фондом часова. Ово нарочито важи за основне предмете, који се баве питањима пројектовања, архитектонског или урбанистичког, и основног оспособљавања.


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality