Fakultet za informatiku i računarstvo

U TOKU JE AKREDITACIONI POSTUPAK!!!

Fakultet za informatiku i računarstvo želi da bude aktivan učesnik u procesu globalizacije i ekonomije znanja. Studijski program Osnovnih akademskih studija  nastavnim sadržajem i primenom savremenih metoda edukacije stvara i obrazuje stručni kadar koji će stečena znanja primeniti u svim oblastima stvaralaštva iz domena informatike. U tom smislu, nastava prvog stepena obrazovanja informatičara koncipirana je tako da obuhvata nastavu iz polja prirodno-matematičkih nauka, čime se obezbeđuje fundamentalna osnova za dalje profesionalno i naučno usavršavanje polaznika.
Diplomirani studenti studijskog programa Informatika i računarstvo posedovaće veštine upravljanja složenim informacionim sistemima i tehnologijama koje obuhvataju hardversku i softversku komponentu i koje su bazirane na razumevanju interakcije ovih komponenti u složenim informacionim sistemima. Studenti su osposobljeni da brzo preuzimaju i dalje razvijaju složene računarske "interfejse", te da u različitim programskim i aplikativnim okruženjima dizajniraju i kreiraju sofisticirane programske proizvode, grafičke i multimedijalne proizvode i da obezbede interakciju između različitih proizvoda.
Računarski stručnjaci obavljaju poslove istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računara (poput računara za potrebe u arhitekturi i dizajnu), razvoj uređenja podataka i baza podataka, algoritama, veštačke inteligencije, programskih jezika, komunikacije sa podacima i robotike; ocenjivanje, planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primene; kreiranje, pisanje, testiranje i održavanje računarskih programa; izradu stručnih radova, dokumentacije i priručnika.
Projektanti računarskih sistema, sistem inženjeri i programeri istražuju, poboljšavaju ili razvijaju računarske koncepcije i operativne metode, savetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primenu, te pišu, testiraju i održavaju računarske programe u skladu sa potrebama korisnika računarskih sistema.
Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe, konsultacije, izradu seminarskih radova i praktičan rad studenata a prema nastavnom planu i sadržaju pojedinih predmeta. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo, ali se tom prilikom studentima ukazuje i na istraživačke trendove u ovoj oblasti. Na vežbama, koje prate predavanja, studenti se kroz rad na konkretnim projektnim zadacima, ili istraživačkim temama bave predmetnom oblašću, dolazeći tako u najneposredniji kontakt sa materijom koja se izlaže. Vežbe mogu da budu auditorne, laboratorijske, računarske ili računske. Vežbe iz osnovnih predmeta koje se direktno bave problemima informatike imaju konsultatitivan karakter i temelje se na ličnom kontaktu predavača i studenta.


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality