Fakultet za informatiku i računarstvo

PRIRODNO-MATEMATIČKO POLJE

Akreditacija je u toku!

Cilj studijskog programa master akademskih studija Informatika je da student stiče kompetencije koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti iz oblasti računarskih nauka i informatike.

Svrha studijskog programa master akademskih studija Informatika je obrazovanje studenata za profesiju master informatičara  i osposobljavanje za  primenu  savremenih modela i aplikacija u oblasti računarskih nauka i informatike.

Dužina trajanja studija: Master akademske studije studijskog programa Informatika traju 1 godinu  (2 semestra),  vrednovane su sa 60 ESPB. Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 60 časova.

Uslovi za upis: Master akademske studije studijskog programa Informatika namenjen je studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB). Uslovi za upis na studijski program dati su u Statutu univerziteta. 

Ishod procesa učenja: Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti treba da se osposobe da svoja znanja mogu uspešno da implementiraju u oblasti računarskih nauka i za samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u ovoj oblasti i srodnih disciplina. U toku svakodnevnog rada studenti će biti sposobni da projektuju i implementiraju softverska rešenja i modele, da unapređujupostojeće modele, da ih testiraju,da ih plasirajuna tržište i da ocenjuju efekte njihove primene u radu sa različitim kategorijama korisnika.

Stručni akademski naziv: Master informatičar (Mast.inform.)

Detaljan plan i program osnovnih akademskih studija možete pronaći OVDE.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/2180-314


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality