Fakultet za Preduzetnički Biznis I Menadžment Nekretnina

Menadžment i preduzetništvo - Master studije
DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO POLJE

Opis studijskog programa: Studijski program 'Menadžment i preduzetništvo' je jednogodišnji program akademskih master studija koji ima za cilj da obrazuje visoko-stručne kadrove u oblasti menadžmenta i preduzetničkog biznisa koji će svojim znanjem i sposobnostima moći da se uključe u kreiranje i vođenje kompleksnih preduzetničkih projekata i da zauzmu odgovorne menadžerske pozicije u kompanijama. 

Ishod procesa učenja je visoko-stručno znanje, razvijene kreativne, poslovne, preduzetničke i liderske sposobnosti koje omogućavaju strateško upravljanje poslovanjem kompanije, uvođenje i upravljanje inovacijima, upravljanje finansijama i uspostavljanje novih poslovnih poduhvata, kao i dalje usavršavanje na doktorskim studijama. 

Celokupan studijski program sačinjava ukupno 7 jedno-semestarskih predmeta. Od toga su 3 predmeta obavezna a 2 se biraju sa liste od 4 predmeta. U studijski program spada studijsko istraživački rad koji ima za cilj da osposobi studente da pristupe izradi završnog rada i sam završni master rad. Fond časova za svaki predmet je po 30 časova za predavanja vežbe u zimskom semestru. Za studijski istraživački rad i master rad je predviđeno 300 časova u letnjem semestru. Ukupno opterećenje studenata u toku godine je 600 časova. 

Po svojoj sadržini u programu su zastupljene kompleksne discipline menadžmenta i preduzetništva kao što su – preduzetništvo i kreativnost, finansijski menadžment, menadžment inovacija, strategija i planiranje, kreiranje i rast preuzetničkog poduhvata, elektronsko poslovanje i marketing menadžment.  Svršeni diplomci ovog master studijskog programa mogu da nastave doktorske studije studije ako zadovolje kriterijume prijema.

Akademski naziv:  Master menadžer za menadžment i preduzetništvo

Za detaljan pregled predmeta po godinama studija kliknite OVDE.

 Uverenje o akreditaciji studijskog programa možete pronaći OVDE.


Važna ObaveštenjaCopyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality