O univerzitetu

Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ osnovan je sa ciljem da omogući zakonito funkcionisanje fakulteta bez svojstva pravnog lica, kao i fakulteta sa svojstvom pravnog lica u njegovom sastavu u skladu sa zajedničkim evropskim tradicijama i vrednostima Republike Srbije. Kao zajednica visokoškolskih ustanova Univerzitet omogućava razmenu znanja i iskustava u različitim obrazovno- naučnim poljima, potencijalno otvarajući prostor za multidiciplinarne studije.


Na Univerzitetu, na fakultetima bez svojstva pravnog lica izvode se sledeći studijski programi osnovnih akademskih studija u teničko-tehnološkom polju i to: Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam, u društveno-humanističkom: Predzetnički biznis i menadžment nekretnina,  Međunarodna politika i bezbednost, Ekonomija i finansije, u prirodno-matematičkom: Zaštita životne sredine, Informatika.


Na Univerzitetu, na fakultetima bez svojstva pravnog lica izvode se sledeći studijski programi master akademskih studija u tehničko-tehnološkom polju: Opšte građevinarstvo, Organizacija i tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata i Arhitektura i urbanizam; u društveno-humanističkom polju: Menadžment i preduzetništvo, Međunarodna politika i bezbednost, Finansije, u prirodno-matematičkom polju studijski program: Zaštita životne sredine, Informatika


Na Univerzitetu, na fakultetima bez svojstva pravnog lica izvode se sledeći studijski programi doktorskih studija u tehničko-tehnološkom polju: Građevinarstvo, Arhitektura u društveno-humanističkom polju: Menadžment održivog razvoja, Međunarodna politika i bezbednost, u prirodno-matematičkom polju studijski program: Zaštita životne sredine. U procesu akreditacije pored navedenih programa su studijski programi doktorskih studija; Ekonomija i Informatika.


Univerzitet je nosilac aktivnosti u međunarodnoj saradnji, a u odnosima sa domaćim licima istupa u interesu članica, organizacionih jedinica, radi ostvarivanja i zaštite njihovih interesa. Univerzitet vrši zakonom poverene funkcije i vodi evidencije za koje je nadležan. Univerzitet je otvoren za pristup novih članova koji, u skladu sa zakonom.


Svojim aktivnostima Univerzitet obezbeđuje da članovi u realizaciji studijskih programa ostvare propisane standarde i obezbede studentima odgovarajući kvalitet obrazovanja predviđen standardima.


Univerzitet preko postupka izbora u zvanje nastavnika obezbeđuje angažovanje nastavnika koji su kompetentni za odgovarajuće oblasti. Univerzitet prati i analizira angažovanje nastavnika i saradnika i preduzima mere za koje je nadležan u cilju obezbeđenja kvaliteta.


Univerzitet prati primenu propisa i ukazuje na nedostatke i preduzima mere u cilju obezbeđenja zakonitosti, u granicama svojih ovlašćenja. On prati primenu propisa i daje predloge nadležnim državnim organima za njihovu promenu. Učestvuje u radu Konferencije univerziteta i preko nje usklađuje ostvarivanje svojih funkcija sa drugim univerzitetima u Srbiji.


OSNOVNI ZADACI UNIVERZITETA

Osnovni zadatak Univerziteta je obavljanje delatnosti  visokog obrazovanja i naučno-istraživačke, odnosno umetničko-istraživačke delatnosti kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, ekspertsko-konsultantske i druge delatnosti radi komercijalizacije rezultata svog rada, izdavačke delatnosti, a  takođe i obavljanje i drugih poslova kojima se komercijalizuju rezultati naučnog, istraživačkog i umetničkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.


Delatnost univerziteta zasnovana je na sledećim principima:


 • autonomiji ustanove i akademskim slobodama nastavno-naučnog osoblja; javnosti rada;
 • uvažavanju humanističkih i demokratskih vrednosti;
 • zabrani svakog oblika diskriminacije;
 • saradnja svih učesnika u procesu rada na osnovama međusobnog uvažavanja, tolerancije i poštovanja stručne kompetentnosti;
 • prihvatanju međunarodnih standarda u oblasti visokog obrazovanja i  stvaranju uslova za njihovu racionalnu primenu.

Univerzitet ostvaruje osnovnu delatnost prema klasifikaciji delatnosti. Na Univerzitetu se ostvaruju:


 • akademske studije prvog stepena (osnovne akademske studije);
 • akademske studije drugog stepena (master akademske studije)
 • akademske studije trećeg stepena (doktorske akademske studije).

Studijski programi ostvaruju se na fakultetima u bez svojstva pravnog lica u okviru sledećih obrazovno-naučnih odnosno obrazovno-umetničkih polja:


 • tehničko-tehnološke nauke;
 • društveno-humanističke nauke;
 • prirodno-matematičke nauke

MISIJA

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje osnov za, na znanju zasnovanog razvoja društva i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka, osnov za unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ jeste da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem. Da bi ostvario svoj misiju Univerzitet „Union-Nikola Tesla“,  je trajno opredeljen da teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja. Misija Univerziteta je da postane prepoznatljiv za školovanje stručnjaka u oblasti graditeljstva, arhitekture i urbanizma, menadžmenta i biznisa,  ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta nekretnina i međunarodne politike i bezbednosti. Radi toga Univerzitet, preko svojih organizacionih jedinica, neprekidno prati i analizira ostvarivanje svojih ciljeva i planira i preduzima mere za stalno unapređenje kvaliteta celokupnog rada. U tome organ upravljanja, svi stručni organi i Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta obezbeđuju jedinstvo pravaca razvoja i stvaraju uslove i podstiču sve zaposlene i sve studente da daju doprinos neprekidnom poboljšanju kvaliteta svih oblasti rada.


CILjEVI KVALITETA

Cilj obezbeđenja kvaliteta je ostvarivanje Zakonom postavljenih ciljeva visokog obrazovanja i vizije daljeg razvoja visokog obrazovanja na Univerzitetu „Union-Nikola Tesla“. Univerzitet za svoje osnovne dugoročne ciljeve  kvaliteta postavlja:


 • neprekidno i sistematsko unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja
 • poboljšanje kvaliteta studijskih programa,
 • povećanje efikasnosti studija,
 • poboljšanje kvaliteta nastave,
 • poboljšanje procesa studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika,
 • poboljšanje kvaliteta vrednovanja studentskog rada,
 • poboljšanje kvaliteta i inteziviranje naučnoistraživačkog rada nastavnog osoblja.

MERE OBEZBEĐENjA KVALITETA

Mere za obezbeđenje kvaliteta uključuju:


 • utvrđivanje oblasti obezbeđenja kvaliteta (studijski programi, nastava, nastavno osoblje, ocenjivanje studenata, biblioteka, prostor i oprema)
 • obavezno samovrednovanje i ocena kvaliteta studijskih programa i ustanove
 • međunarodna saradnja kroz izvođenje zajedničkih studijskih programa, razmene nastavnika i studenata
 • stalna saradnja sa diplomiranim studentima i poslodavcima u cilju provere kvaliteta studijskih programa i kompetencija koje su stekli studenti završetkom studija

UPOZNAVANJE ZAPOSLENIH I STUDENATA SA POLITIKOM I CILJEVIMA KVALITETA ŠKOLE - JAVNOST U RADU

Svi zaposleni su na adekvatan način upoznati sa zadacima, misijom, ciljevima i merama kvaliteta:


 • menadžment Univerziteta je učestvovao u kreiranju politike kvaliteta i definisanju ciljeva kvaliteta,
 • neposredni izvršioci, i ostali korisnici usluga i proizvoda Univerziteta su upoznati sa navedenim preko postavljenih tekstova politike i ciljeva kvaliteta na vidljivim mestima.
NOVOSTI NA UNIVERZITETU

24.11.2021

Subota 27. (10:00 – 18:00) i nedelja 28. (09:30 – 15:00) novembar 2021. Odgovor na klimatske promene je zajednička odgovornost, zbog toga se C..

DETALJNIJE

21.11.2021

Univerzitet "Union - Nikola Tesla" demantovao je da su G. K. (1973), A. K. (1993) i M. A. (1986), za koje je MUP ranije danas saopštio da su uhapšeni zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja,..

DETALJNIJE

21.11.2021

Demanti Univerziteta napisanje medija: https://unionnikolatesla.edu.rs/dokumenti/demanti.pdf  Novost na blitzu: https://www.blic.rs/vesti/hronika/union-nikola-tesla-troje..

DETALJNIJE

20.11.2021

euta EUROPAN TRANING ACADEMY..

DETALJNIJE