Finansije

MASTER STUDIJE


Studijski program 'Finansije' je jednogodišnji program akademskih master studija koji ima za cilj da obrazuje visoko-stručne kadrove u oblasti finansija koji će svojim znanjem i sposobnostima moći da se uključe u kreiranje i vođenje kompleksnih poduhvata iz domena finansija i da zauzmu odgovorne upravljačke pozicije u kompanijama, organizacijama ili ustanovama koje se bave finansijama.


Ishod procesa učenja je visoko-stručno znanje, razvijene kreativne, poslovne, stručne i liderske sposobnosti koje omogućavaju strateško upravljanje finansijskim rizicima, nastupi na finansijskim tržištima, vođenje korporativnih i preduzetničkih finansija, odlučivanje u strategijskim projektima, kao i dalje usavršavanje na doktorskim studijama.


Celokupan studijski program sačinjava ukupno 7 jedno-semestralnih predmeta. Od toga su 3 predmeta obavezna, a 2 se biraju sa liste od 4 predmeta. U studijski program spada studijsko istraživački rad koji ima za cilj da osposobi studente da pristupe izradi završnog rada i samog završnog master rada. Fond časova za svaki predmet je po 30 časova za predavanja vežbe u zimskom semestru. Za studijski istraživački rad i master rad je predviđeno 300 časova u letnjem semestru. Ukupno opterećenje studenata u toku godine je 600 časova.


Po svojoj sadržini u programu su zastupljene kompleksne discipline finansija i finansijskog menadžmenta, kao što su: korporativne finansije, finansijska tržišta i berze, finansijsko izveštavanje i analiza, upravaljanje finansijskim rizicima, fiansijska matematika i statistika, upravaljanje finansijskom imovinom i strategijsko upravaljanje projektima. Svršeni diplomci ovog master studijskog programa mogu da nastave doktorske studije studije ako zadovolje kriterijume prijema.


Akademski naziv: Master ekonomista.


Uslovi za upis na studijski program: Na master studije mogu se, u skladu sa Statutom Fakulteta, upisati lica koja su završila osnovne studije Fakulteta za ekonomiju i finansije ili sličan studijski program sa drugih fakulteta.


Način izvođenja osnovnih akademskih studija: Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, praktične vežbe, konsultacije, pripremu seminarskih radova, analizu studija slučajeva i praktičan rad studenata. Prema nastavnom planu i sadržaju pojedinih predmeta, predviđa se studijsko istraživački rad na Fakultetu ili na projektima u naučnim institutima, državnim ustanovama, privatnim i javnim kompanijama, neprofitnim organizacijama i drugim institucijama. Aktivno korišćenje Interneta je važan element u pripremi i izvođenju nastave na studijskom programu, izvođenju studijsko istraživačkog rada i izradi završnog master rada.


Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupa predmeta: Svi predmeti na master studijama se slušaju u zimskom semestru i nema preduslova za njihovo polaganje osim onih koja su definisana u samom predmetu, kao što su uspešno odbranjeni kolokvijumi i/ili seminarski radovi.


Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa: Studijski program master studija stimuliše učešće studenata u naučnoistraživačkom radu i uključivanje u rad na projektima zajedno sa nastavnim kadrom. Znanja do kojih se na taj način dolazi uključuju se u nastavni proces u cilju njegovog osavremenjivanja i usavršavanja.


Završetak studija: Svaki predmet donosi 6 ESPB bodova. Cela godina master studija nosi 60 ESPB bodova. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i sakupi 60 ESPB bodova. Uspešnost prolaska na pojedinim predmetima zavisi od redovnog pohađanja predavanja i vežbi, prolaznosti na kolokvijumima i/ili seminarskim radovima i rezultata završnog ispita koji nosi ne manje od 30% od konačne ocene. Sastavni deo studijskog programa je studijsko istraživački rad koji nosi 5 ESPB bodova i završni master rad sa 25 ESPB bodova.


Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija definisani su Statutom Fakulteta i odgovarajućim Pravilnikom.

 

Detaljan raspored predmeta na master studijama možete pronaći OVDE.


Uverenje o akreditaciji studijskog programa možete pronaci OVDE.


NOVOSTI NA UNIVERZITETU

14.09.2021

Odlažu se ispiti kod prof. Dragane Jaramaz usled opravdanog odsustva. O novim terminima ispita bićete blagovremeno obavešteni. Hvala na razumevanju...

DETALJNIJE

03.09.2021

Prva internacionalna konferencija..

DETALJNIJE

30.08.2021

Za studente koji su stekli uslov za narednu godinu studija, upis počinje od 01.09.2021.  Uslov za upis su izmirene obaveze školarina za prethodnu/e godine. Za studente koji ..

DETALJNIJE

23.08.2021

Poštovani studenti, Obaveštavamo vas da zimski semestar školske 2021/22 godine počinje 27. septembra.  Nastava će se održavati u prostorijama fakulteta uz poštovanje odgovarajućih mera i p..

DETALJNIJE