Finansije

MASTER STUDIJE


Studijski program 'Finansije' je jednogodišnji program akademskih master studija koji ima za cilj da obrazuje visoko-stručne kadrove u oblasti finansija koji će svojim znanjem i sposobnostima moći da se uključe u kreiranje i vođenje kompleksnih poduhvata iz domena finansija i da zauzmu odgovorne upravljačke pozicije u kompanijama, organizacijama ili ustanovama koje se bave finansijama.


Ishod procesa učenja je visoko-stručno znanje, razvijene kreativne, poslovne, stručne i liderske sposobnosti koje omogućavaju strateško upravljanje finansijskim rizicima, nastupi na finansijskim tržištima, vođenje korporativnih i preduzetničkih finansija, odlučivanje u strategijskim projektima, kao i dalje usavršavanje na doktorskim studijama.


Celokupan studijski program sačinjava ukupno 7 jedno-semestralnih predmeta. Od toga su 3 predmeta obavezna, a 2 se biraju sa liste od 4 predmeta. U studijski program spada studijsko istraživački rad koji ima za cilj da osposobi studente da pristupe izradi završnog rada i samog završnog master rada. Fond časova za svaki predmet je po 30 časova za predavanja vežbe u zimskom semestru. Za studijski istraživački rad i master rad je predviđeno 300 časova u letnjem semestru. Ukupno opterećenje studenata u toku godine je 600 časova.


Po svojoj sadržini u programu su zastupljene kompleksne discipline finansija i finansijskog menadžmenta, kao što su: korporativne finansije, finansijska tržišta i berze, finansijsko izveštavanje i analiza, upravaljanje finansijskim rizicima, fiansijska matematika i statistika, upravaljanje finansijskom imovinom i strategijsko upravaljanje projektima. Svršeni diplomci ovog master studijskog programa mogu da nastave doktorske studije studije ako zadovolje kriterijume prijema.


Akademski naziv: Master ekonomista.


Uslovi za upis na studijski program: Na master studije mogu se, u skladu sa Statutom Fakulteta, upisati lica koja su završila osnovne studije Fakulteta za ekonomiju i finansije ili sličan studijski program sa drugih fakulteta.


Način izvođenja osnovnih akademskih studija: Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, praktične vežbe, konsultacije, pripremu seminarskih radova, analizu studija slučajeva i praktičan rad studenata. Prema nastavnom planu i sadržaju pojedinih predmeta, predviđa se studijsko istraživački rad na Fakultetu ili na projektima u naučnim institutima, državnim ustanovama, privatnim i javnim kompanijama, neprofitnim organizacijama i drugim institucijama. Aktivno korišćenje Interneta je važan element u pripremi i izvođenju nastave na studijskom programu, izvođenju studijsko istraživačkog rada i izradi završnog master rada.


Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupa predmeta: Svi predmeti na master studijama se slušaju u zimskom semestru i nema preduslova za njihovo polaganje osim onih koja su definisana u samom predmetu, kao što su uspešno odbranjeni kolokvijumi i/ili seminarski radovi.


Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa: Studijski program master studija stimuliše učešće studenata u naučnoistraživačkom radu i uključivanje u rad na projektima zajedno sa nastavnim kadrom. Znanja do kojih se na taj način dolazi uključuju se u nastavni proces u cilju njegovog osavremenjivanja i usavršavanja.


Završetak studija: Svaki predmet donosi 6 ESPB bodova. Cela godina master studija nosi 60 ESPB bodova. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i sakupi 60 ESPB bodova. Uspešnost prolaska na pojedinim predmetima zavisi od redovnog pohađanja predavanja i vežbi, prolaznosti na kolokvijumima i/ili seminarskim radovima i rezultata završnog ispita koji nosi ne manje od 30% od konačne ocene. Sastavni deo studijskog programa je studijsko istraživački rad koji nosi 5 ESPB bodova i završni master rad sa 25 ESPB bodova.


Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija definisani su Statutom Fakulteta i odgovarajućim Pravilnikom.

 

Detaljan raspored predmeta na master studijama možete pronaći OVDE.


Uverenje o akreditaciji studijskog programa možete pronaci OVDE.


NOVOSTI NA UNIVERZITETU

24.11.2021

Subota 27. (10:00 – 18:00) i nedelja 28. (09:30 – 15:00) novembar 2021. Odgovor na klimatske promene je zajednička odgovornost, zbog toga se C..

DETALJNIJE

21.11.2021

Univerzitet "Union - Nikola Tesla" demantovao je da su G. K. (1973), A. K. (1993) i M. A. (1986), za koje je MUP ranije danas saopštio da su uhapšeni zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja,..

DETALJNIJE

21.11.2021

Demanti Univerziteta napisanje medija: https://unionnikolatesla.edu.rs/dokumenti/demanti.pdf  Novost na blitzu: https://www.blic.rs/vesti/hronika/union-nikola-tesla-troje..

DETALJNIJE

20.11.2021

euta EUROPAN TRANING ACADEMY..

DETALJNIJE