Informatika

MASTER STUDIJE


Cilj studijskog programa master akademskih studija Informatika je da student stiče kompetencije koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti iz oblasti računarskih nauka i informatike.


Svrha studijskog programa master akademskih studija Informatika je obrazovanje studenata za profesiju master informatičara i osposobljavanje za primenu savremenih modela i aplikacija u oblasti računarskih nauka i informatike.


Dužina trajanja studija: Master akademske studije studijskog programa Informatika traju 1 godinu (2 semestra), vrednovane su sa 60 ESPB. Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 60 časova.


Uslovi za upis: Master akademske studije studijskog programa Informatika namenjen je studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB). Uslovi za upis na studijski program dati su u Statutu univerziteta.


Ishod procesa učenja: Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti treba da se osposobe da svoja znanja mogu uspešno da implementiraju u oblasti računarskih nauka i za samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u ovoj oblasti i srodnih disciplina. U toku svakodnevnog rada studenti će biti sposobni da projektuju i implementiraju softverska rešenja i modele, da unapređujupostojeće modele, da ih testiraju,da ih plasirajuna tržište i da ocenjuju efekte njihove primene u radu sa različitim kategorijama korisnika.


Stručni akademski naziv: Master informatičar (Mast.inform.)


1. Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
2. Knjiga predmeta
3.Knjiga nastavnika
4. Konkurs za prijem studenata
5. Rešenje o imenovanju komisije za prijem studenata
6. Uslovi upisa studenata (izvod iz Statuta institucije, ili drugi dokument) - Pravilnik o studijama
7. Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava i o vrednovanju stranih studijskih programa
8. Statistički podaci o napredovanju studenata na studijskom programu
9. Zbirna lista poena po predmetima koje student stiče kroz rad u nastavi i polaganjem predispitnih obaveza kao i na ispitu
10. Ocenjivanje i polaganje ispita (izvod iz Pravilnika o studijama)
11. Pravilnik o načinu podnošenja prigovora na ocenu i ponovno polaganje  
12..Odluka o prihvatanju studijskog programa od strane stručnih organa visokoškolske ustanove
13. Završni rad na master studijama (izvod iz Pravilnika o studijama)  Dodatne informacije
NOVOSTI NA UNIVERZITETU

21.09.2020

Oktobarski ispitni rok je odobren, rasporedi će naknadno biti objavljeni...

DETALJNIJE

05.09.2020

Dana 03. septembra 2020. godine održana je 53. redovna sednica KAPK-a na kojoj je dobijena akreditacija za doktorske studije Zaštita životne sredine ..

DETALJNIJE

31.08.2020

Septembarski ispitni rok traje od 01.09. do 25.09.Zbog trenutne situacije sa COVID-om studenti sa popunjenim prijavama izlaze na ispite (nema prijavljivanja ispita).Upis sledeće godine studija obaviće..

DETALJNIJE

16.07.2020

Dana 12. jula 2020. godine održana je 26. elektronska sednica KAPK-a na kojoj je dobijena akreditacija za doktorske studije Menadžment održivog razvoja..

DETALJNIJE